REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

za pośrednictwem platformy e-learning-owej:  online.codesprinters.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego świadczącego usługi online dostępnego pod adresem: https://online.codesprinters.pl (dalej zwana Platformą).
 2. Korzystając z Platformy akceptujesz zasady Regulaminu, oraz Politykę prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Usługi szkoleniowe na Platformie będą realizowane przez Code Sprinters Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej zwana Usługodawcą), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000326566, NIP: 6762393314, REGON: 120858968, adres e-mail szkolenia@codesprinters.com
 4. Zgodnie z niniejszym Regulaminem każda osoba, która korzysta z Platformy jest traktowana jako jej Użytkownik.
 5. Usługodawca udostępni Użytkownikowi ofertę usług szkoleniowych i/lub konsultacji online (dalej Usługi) i umożliwi mu ich zakup oraz realizację programu edukacyjnego zgodnie z ofertą i harmonogramem danej usługi zawartą na Platformie.
 6. Użytkownik ponosi koszty korzystania z Platformy po zakupie określonych w ofercie Usług i ma prawo korzystania z nich wyłącznie na użytek własny.
 7. Wszystkie materiały udostępnione za pośrednictwem Platformy tj.: zdjęcia, opisy, slajdy, ćwiczenia, metariały edukacyjne i inne części znjadujące się na Platfiormie są chronione prawami autorskimi i należą do Usługodawcy – Code Sprinters Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie lub innych podmiotów w tym organizacji certyfikacyjnej Scrum.org. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Usługodawcy. Mogą być one używane jedynie na własny użytek Uczestnika szkoleń.
 8. Każdy uczestnik w przypadku usług szkoleniowych otrzyma dyplom ukończenia szkolenia po zrealizowaniu wszystkich modułów zgodnie z harmonogramem szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń certyfikowanych przez zewnętrzne organizacje certyfikacyjne Usługodawca zobowiązuje się do przekazania danych Użytkownika do organizacji certyfikującej tak, by zgodnie z zasadami organizacji certyfikującej Użytkownik mógł przystąpić do egzaminu certfyikacyjnego.    Informacje o tym, gdzie można zapoznać się z zasadami / regulaminami danej organizacji certyfikacyjnej podawane są uczestnikom każdego ze szkoleń certyfikacyjnych w ramach tego szkolenia. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych przez organizację certyfikacyjną właściwą dla szkolenia, w którym Uzytkownik wykupił udział.
 10. Egzamin certyfikacyjny Scrum.org odbywa się online i jest w języku angielskim. Usługodawca nie ma wpływu na jego treść, przebieg i wynik, a wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej organizacji certyfikacyjnej Scum.org
 11. Warunkiem korzystania z Platformy jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu, przez co Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego postanowienia.

§2 Szkolenia

 1. Usługi dostępne na Platformie będą się składać z różnych modułów:
  1. Modułów live – na żywo, prowadzonych interaktywnie przez trenerów za pośrednictwem sieci Internet, znanych również jako LVC (Live Virtual Class),
  1. Lekcji w formie wykładu video lub audio,
  1. Slajdów dostępnych online,
  1. Innych materiałów dodatkowych (np. broszur, zadań do wykonania, innych materiałów pisanych, rysunków itp. itd.),
  1. Ćwiczeń wykonywanych online indywidualnie lub w grupach w przypadku szkoleń grupowych,
  1. Egzaminów sprawdzających wiedzę z danego modułu oraz/lub na zakończenie danego szkolenia. W niektórych szkoleniach udostępnienie Użytkownikowi kolejnej części szkolenia może być uzależnione od poprawnego zaliczenia egzaminu częściowego przez tego Użytkownika.

Moduły te będą się odbywać z przerwami zgodnie harmonogramem i opisem danego szkolenia. Szkolenia mogą różnić się od siebie dostępnymi modułami, nie w każdym szkoleniu będą używane wszystkie rodzaje modułów.

 • Uczestnik akceptując udział w danym terminie szkolenia wyraża zgodę na to, aby odbyło się zgodnie z opisem i harmonogramem zawartym na Platformie, co może oznaczać dołączenie do grupy w tym terminie zgodnie z opisem w ofercie na Platformie.
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział we wszystkich modułach szkolenia zgodnie z jego opisem i harmonogramem. Niektóre moduły muszą być zrealizowane w określonym czasie – tj. np. ćwiczenia grupowe, sesje live i nie ma możliwości odbycia ich w innym terminie. Za niewykorzystane moduły nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Niektóre szkolenia wymagają posiadania określonej wiedzy i/lub certyfikatów. Wymóg taki jest zawsze podany w opisie takiego szkolenia widocznym przed zakupem. Zapisując się na takie szkolenie Użytkownik poświadcza, że posiada wymaganą wiedzę i wskazane w opisie certyfikaty będące warunkiem uczestnictwa.
 • Niektóre szkolenia wymagają użycia dodatkowych narzędzi zewnętrznych (np. platforma videokonferencyjna, współdzielona wirtualna tablica). Usługodawca udostępni Użytkownikom bezpłatnie możliwość korzystania z tych narzędzi przez czas niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu. Użytkownicy zgadzają się na to, że wzięcie udziału w szkoleniu może wymagać samodzielnej instalacji dodatkowego oprogramowania. Za skutki działania oprogramowania firm trzecich oraz jego nieprawidłowego używania przez Użytkownika Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • Niektóre szkolenia – np. programistyczne – mogą wymagać posiadania przez Użytkownika płatnych narzędzi i oprogramowania. Jeśli dane szkolenie tego wymaga jest to podane w jego opisie. Zapisując się na udział w takim szkoleniu Użytkownik poświadcza, że posiada wymagane oprogramowanie i narzędzia lub zakupi i zainstaluje je przed rozpoczęciem szkolenia.

§3 Rejestracja

 1. Aby zakupić Usługę Uczestnik musi zaakceptować Regulamin oraz stosowne zgody w formularzu rejestracyjnym. Przy pierwszej rejestracji będzie tworzone konto użytkownika zabezpieczone przez niego loginem i hasłem podanym podczas Rejestracji.
 2. Dane Użytkownika są danymi wymaganymi w realizacji procesu szkoleniowego i certyfikacji.
 3. Użytkownik musi podać imię, nazwisko, dane do faktury, aktywne konto e-mail. W przypadku podania nieaktywnego konta e-mail lub błędnego adresu e-mail lub gdy adres ten stanie się nieaktywny w trakcie lub po zrealizowaniu Usługi Usługodawca nie odpowiada za brak realizacji zakupionych Usług i zwolniony jest z jakichkolwiek zobowiązań z tego tytułu w przypadku roszczeń Uczestnika.
 4. Zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 5. Właścicielem konta użytkownika może być wyłącznie osoba fizyczna.
 6. Nie jest dopuszczalna zmiana danych Użytkownika, chyba że chodzi o zwykłe błędy typu „literówki”.
 7. Użytkownik zobowiązany jest chronić swój login i hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne podane pod adresem: https://online.codesprinters.pl/wymagania-techniczne/. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z próby korzystania z Platformy przy użyciu sprzętu nie spełniającego wymogów oraz oprogramowania innego niż tam wymienione.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby destabilizować działanie Platformy, czy utrudniać korzystanie z usług dostępnych na Platformie innym Użytkownikom.
 5. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

§ 5 Zawarcie umowy

 1. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania płatności za Usługę.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę poprzez skasowanie założonego konta Użytkownika wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail: szkolenia@codesprinters.com
 3. Wypowiedzenie umowy nie rodzi żadnych skutków finansowych po stronie Usługodawcy – Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Użytkownika w momencie usunięcia przez niego konta, nawet jeżeli dana usługa nie została zrealizowana.
 4. Platforma zbiera dane o postępach nauki, w tym informacje na temat obejrzanych wykładów, ćwiczeń, wykonywanych zadaniach, itp. Dane te są archiwizowane na Platformie, chyba że użytkownik skasuje konto użytkownika.
 5. Zakupu danej usługi można dokonać całą dobę poprzez dodania jej do koszyka, dokonanie wyboru płatności za pośrednictwem operatora bramek płatniczych dostępnych na Platformie i zaakceptowanie poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”.
 6. Ceny na stronie są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT (23%).
 7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez Operatorów Bramek Płatniczych dostępnych na Platformie określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych Operatorów. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów przed dokonaniem płatności i Użytkownik zobowiązuje się z nimi zapoznać.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez Operatorów Bramek Płatniczych.
 9. Zaksięgowanie płatności przez Usługodawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi na Platformie oraz postanowieniami Regulaminu.
 10. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 11. Dostęp do zakupionych Usług aktywowany jest po dokonaniu płatności (za moment dokonania płatności uznaje się moment zaksięgowania na rachunku Usługodawcy kwoty należnej za Usługę) oraz w zależności od konkretnego szkolenia w czasie podanym dla konkretnych modułów live, które nie są dostępne na stałe i są uzależnione od harmonogramu i opisu danej Usługi.
 12. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, zobowiązana jest ona podać dane do faktury w formularzu rejestracyjnym oraz podać właściwe dane Użytkownika. Użytkownik w takiej sytuacji otrzyma dane do pierwszego logowania i będzie musiał je zmodyfikować przy pierwszym logowaniu do Konta Użytkownika.
 13. Użytkownik może otrzymać dyplom ukończenia szkolenia wyłącznie, gdy zrealizuje wszystkie moduły zgodnie z opisem i harmonogramem danego szkolenia.
 14. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów, jeżeli nie zrealizował wszystkich modułów szkolenia oraz nie ma prawa do przedłużenia realizacji danego szkolenia ponad termin podany każdorazowo w harmonogramie danego szkolenia.
 15. Użytkownik może korzystać ze wszystkich materiałów dostępnych na Platformie w ramach zakupionych Usług, za wyjątkiem modułów prowadzonych na żywo, co wynika z ich specyfiki, przez okres 3 miesięcy. Po tym terminie Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, modyfikacji etc.
 16. Usługodawca zastrzega, że nie odpowiada za certyfikaty wydawane przez niezależne przez niego jednostki certyfikacyjne tj. Scrum.org, a jedynie pośredniczy w przekazaniu kodów egzaminacyjnych, których cena zawarta jest zgodnie z opisem w niektórych Usługach.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia.
 18. W przypadku chęci wykorzystania poza Platformą materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 19. Usługodawca ma prawo do aktualizacji i zmiany treści oferowanych Usług, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych materiałów szkoleniowych, slajdów, ćwiczeń oraz ma prawo usunąć dane Usługi i treści z nim związane

§ 6 Uprawnienia Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, czy na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
 5. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane na Koncie Użytkownika.

§ 7 Reklamacje

 1. Skutecznie złożona reklamacja powinna zawierać takie dane jak:
  1. E-mail Użytkownika oraz jego imię i nazwisko oraz login
  1. przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem,
  1. podpis oraz datę
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres szkolenia@codesprinters.com lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w Regulaminie.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 8 Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2.  Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, a promocje nie łączą się i można skorzystać tylko z jednej promocji w danym czasie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://online.codesprinters.pl/regulamin/. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą ukończenia przez Użytkownika ostatniego modułu szkolenia lub po upływie czasu zgodnie z harmonogramem i opisem Usługi, który wyznaczać będzie limit czasu niezbędny na dane szkolenie. Po upływie czasu wskazanego w harmonogramie uzyskanie dyplomu ukończenia szkolenia nie będzie możliwe, a umowa zostanie uznana za zrealizowaną.
 2. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usług spowodowanych czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy, w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub działania siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 4. Wszelkie kwestie sporne strony będą rozwiązywać na drodze negocjacji i/lub postępowania mediacyjnego. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie uda się osiągnąć porozumienia w ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.